Gods reddingsplan

Elk mens wil voor altijd leven. God zegt hoe je dat kunt krijgen.

1 Johannes 5:11 - 12 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

God zegt in deze bijbeltekst dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven. Hoe dan? Doordat je zijn Zoon Jezus Christus hebt. Om eeuwig leven te krijgen moet je dus Gods Zoon hebben. De vraag is natuurlijk hoe je de Zoon van God kunt ‘hebben’?

Het probleem van de mensen

Er is scheiding tussen God de mensen

Jesaja 59:2 Jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.

Romeinen 5:8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaar waren.

Volgens Romeinen 5:8 Bewijst God zijn liefde voor ons doordat Hij zijn Zoon liet sterven. Maar waarom moest Christus voor ons sterven? Omdat God alle mensen als zondaars bestempelt. ‘Zondigen’ betekent dat je dingen doet die God niet wil. De Bijbel zegt dat ‘iedereen heeft gezondigd’ (Romeinen 3:23). Met andere woorden, onze zonden – ook de jouwe – maken scheiding tussen ons en God. Daarom zal God alle zondige mensen gaan oordelen naar wat ze gedaan hebben.

Habakuk 1:13a Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen.
Onze goede dingen hebben geen betekenis voor God
God zegt ook dat goede dingen doen voor anderen, netjes leven, zelfs een christelijk leven op zich, niet bepalend is of je door Hem geaccepteerd wordt of in de hemel komt. Alle mensen, of ze goed of slecht zijn, religieus of niet, ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje: ze voldoen niet aan Gods norm van rechtvaardigheid. God zegt dat alle slechte en goede mensen, inclusief de religieuze mensen zondig zijn: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één’ (Romeinen 3:9 – 10).
De Bijbel zegt hierover nog het volgende:

Efeze 2:8 – 9 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

Titus 3:5 – 7 En Hij heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van het Heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

Romeinen 4: 1 – 5 Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ Iemand die zijn loon verdiend, krijgt het niet als een gunst maar als een recht. Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.

Hoe goed je dus ook bent of doet, je bent nooit zo goed als God. God is gewoon op een perfecte manier rechtvaardig. Daarom zegt de profeet Habakuk (1:13) dat geen enkele mens met God bevriend kan zijn, die niet zoals Hij volmaakt rechtvaardig is. Om door God geaccepteerd te worden, moet je dus net zo goed als God zijn. Ten opzichte van God is het daarom hopeloos met je gesteld. Een goed en voorbeeldig leven zal je niet naar de hemel brengen of eeuwig leven kunnen geven.

Wat is dan de oplossing die God heeft?

Gods oplossing

God is niet alleen heilig en zuiver, maar Hij is ook liefde en vol van genade. Hij houdt van mensen, omdat Hij ze zelf gemaakt heeft. En omdat Hij van ons houdt, heeft Hij ons een oplossing gegeven.

Romeinen 5:8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

Deze oplossing kun je vinden bij zijn Zoon Jezus Christus. God heeft zijn Zoon Jezus gevraagd mens te worden. Jezus heeft dat gedaan en leefde op aarde zonder zelf ooit zonden te doen en stierf uiteindelijk aan een kruis voor onze zonden. Vervolgens is Hij, toen Hij gestorven was, weer levend geworden. Dit bewijst dat Hij echt Gods Zoon is en dat de dood niet langer het voor het zeggen heeft is. En hierdoor is eeuwig leven beschikbaar gekomen voor alle mensen.
In de Bijbel staan over dit feit de volgende dingen.

Romeinen 1:4 Aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen Hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.

Romeinen 4:25 Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

2 Korinthiërs 5:21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.

1 Petrus 3:18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

Hoe kun je Gods Zoon ontvangen?

Omdat Jezus Christus aan het kruis in principe voor jou het probleem van de zonde heeft opgelost, zegt de Bijbel ‘hij die de Zoon heeft, heeft het leven’. Jij kunt de Zoon, Jezus Christus, ontvangen, als jouw redder van dood en oordeel door Hem te geloven. Je kunt op Hem vertrouwen dat je niet dood gaat maar eeuwig zult leven.

De Bijbel:

Johannes 1:12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat niet hij wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.

Dit betekent dat wij allemaal op dezelfde manier naar God moeten komen: (1) dat je erkent dat je zondig bent, (2) je realiseert dat een goed leven je niet redden kan, (3) je gelooft dat je Jezus Christus nodig hebt.

Als je Christus graag wilt ontvangen in je leven om gered te worden van de dood en eeuwig leven te krijgen, dan mag je dat gewoon tegen Hem zeggen. Erken tegen Jezus dat je ook zondig bent, dat je Zijn vergeving van je zonden accepteert en je vertrouwen op Hem stelt om gered te worden.

Als je je vertrouwen in Christus hebt gesteld, is er veel te leren over je nieuwe leven wat je hebt ontvangen en hoe je met de Heer Jezus kunt wandelen. Je kunt een Bijbel kopen. Wellicht heb je nog veel vragen over wat hier staat en wil je er verder over praten. Een mogelijkheid is om samen met anderen bij een plaatselijke kerk een cursus over het christelijke geloof te volgen (bijvoorbeeld een alpha-cursus). Ook is het goed om contact met anderen christenen op zoeken. Je kunt ook mailen naar info@levendesteen.nl of bel W.H. Streekstra 0182 - 519498.
22 december 2019
Roné Albers
10:00 uur

29 december 2019
Wim Boon
10:00 uur

TOON ALLES »